کارگردانی

کار اصلی کارگردان به تصویر کشیدن قصه و آن را در قالب نمایش آوردن است. مهم ترین کار کارگردان به وجود آوردن میزان سن درست و مبتی بر متن قصه است. او قصه را در طول روزهای کاری اش در برگه ای به نام دکوپاژ برنامه ریزی می کند. در این برگه لوکیشنهای مشترک، پلانها و سکانسهای پشت سر هم و میزان سن را می نویسد و به ترتیب از آنها تصویر برداری می کند.